نمونه فعالیت ها:

فعالیت پرسنل فعال در شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم را به دو بخش مهم می توان تقسیم کرد.
با توجه به آنچه در بخش صفحه اول آمده است شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم از بدنه آبنگاری سازمان نقشه برداری کشور جدا شده است بنابراین فعالیت افراد شرکت در سازمان نقشه برداری کشور را می توان بعنوان سوابق این شرکت منظور نمود.
الف:در سازمان نقشه برداري
-شركت درهدايت واجراي عمليات نقشه برداري دریایی وزمینی بنادر عباس- شهيدرجائي- لنگه - سواحل شمالي وجنوبي جزيره قشم وبوشهر به مقياس1:25000 كه منجر به توليد 15 برگ نقشه شده است(1377-1363).
-شركت درهدايت واجراي عمليات نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی سراسري بحرخزر به مقياس000/100: 1  ازبندر آستارا تاخليج حسينقلي در مرز جمهوري تركمنستان (فاصله ازساحل60كيلومتر)جمعاً000/10كيلومتر عمق يابي در سال 1374 به تعداد 7 برگ نقشه.
-شركت درعمليات نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی 000/100  :1 خليج فارس توسط اداره نقشه برداري شركت نفت به سفارش سازمان نقشه برداري كشور سال75-1374.
-تهيه نقشه هاي زمینی و هیدروگرافی به مقياس5000: 1 و2000: 1 و500: 1 ومشاهدات جزرومدوجريان هاي دريائي (اولري و لاگرانژي)، آناليز اطلاعات جزرومدي يكساله سايت نيروگاهی اتمي  بوشهر به سفارش معاونت نيروگاه انرژي اتمي در سال1376.
-هدايت واجراي عمليات مشاهدات جزرومد براي بنادر چاه بهار- جاسك - بندرشهيد رجائي-كنگان - بوشهر- امام حسن درخليج فارس وسايت نكا دربحرخزر درسازمان نقشه برداري ازسال1370تا1377.
- تجزيه وتحليل اطلاعات جزرومد وتعيين سطح متوسط دريا (MSL)  براي پنج بندر خليج فارس براي تعيين مبناي ارتفاعي شبكه سراسري ترازيابي دقيق درسال1374.
- آماده سازي وانتشار سالانه جداول پيش بيني جزرومدبراي35 بندر ايراني خليج فارس ودرياي عمان    IRANIAN TIDE TABLES (1996الي1999).
- همكاري درهدايت واجراي عمليات نقشه برداري 25000: 1بندر بوشهربه سفارش سازمان بنادر وكشتيراني  در سال 1377.
- اجرا وآموزش چندين پروژه آموزشي براي دانشجويان رشته مهندسي نقشه برداري دانشگاههاي تهران- خواجه نصيرالدين طوسي،آزاد،اصفهان ، تبريزازسال1369تا1377.

ب: در شركت مهندسين مشاور دريا ترسيم
سازمان نقشه برداري كشور (به عنوان كارفرما)
-انجام مشاهدات جريان سنجي هاي اولري و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوطه  در چهار ايستگاه دريايي بنادر كنگان و گناوه در سال 1377و 1378
-گويا سازي وطبقه بندي عكس هاي هوائي بلوك نيمه شمالي سيريك به تعداد320عكس به      مقياس000/40: 1براي تهيه نقشه هاي پوشش25000: 1به سفارش سازمان نقشه برداري كشوردرارديبهشت سال1378.
-4000كيلومتر عمليات نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی وتهيه نقشه هاي نهايي مربوطه ازمناطق كنگان وگناوه به سفارش مديريت آبنگاري سازمان نقشه برداري كشور(سال1378-1377).
-تعمير و نصب دستگاه جزر و مد سنج اتوماتيك براي سازمان نقشه برداري كشور دربنادر  بوشهر وامام حسن در سال 1378
-نصب اشل و قرائت جزر و مد در 7 ايستگاه جزر و مدي در استانهاي هرمزگان و بوشهر به مدت يك ماه  و تجزيه و تحليل هارمونيكي اطلاعات جزرومد براي سازمان نقشه برداري كشور سال 1378
آماده سازي وانتشار سالانه جداول پيش بيني جزرومدبراي35 بندر ايراني خليج فارس ودرياي عمان IRANIAN TIDE TABLES (سال2000) براي سازمان نقشه برداري كشور.

وزارت نیرو
هیدروگرافی، نقشه برداری و محاسبات احجام و تحلیل رسوب مخازن سدها
1- مخازن چاه نیمه (آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان) در سال 1378
2- سد ساوه (سازمان آب منطقه اي تهران) در سال 1379
3- سد گلپايگان (سازمان آب منطقه ای تهران) در سال 1379
4- سدگتوند شوشتر (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1380
5-  سددز (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1381
6- تعيين موقعيت  ژئودتيك  نقاط كنترل ساحلي درياچه سد دز، سد تنظيمي دز وسد انحرافي كرخه  با سيستم DGPS براي (سازمان آب وبرق خوزستان) سال 1382
7- سد درودزن (آب منطقه اي فارس) سال 1382
8- سد علويان مراغه (آب منطقه اي‌آذر بايجان شرقي) در سال1383
9- دریاچه زریوار مریوان (شرکت آب منطقه ای کردستان) در سال 1383
10- سد کرخه (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1383
11-سد مهاباد (سازمان آب منطقه يي  آذر بايجان غربی) در سال1383
12- سد مارون (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 4-1383
13- سداستقلال میناب (سازمان آب منطقه‌ای هرمزگان) درسال 1384
14- سد شهید عباس پور (سازمان آب وبرق خوزستان) درسال  4-1383
15- سد مسجد سلیمان (سازمان آب وبرق خوزستان) درسال 5-1384
16- سد سفید رود (سازمان آب منطقه‌اي گیلان- موسسه تحقیقات آب) درسال1385
17- سدکرج (سازمان آب منطقه اي تهران) درسال1386
18- سد ماکو (آب منطقه‌اي‌آذربایجان غربی) درسال7- 1386
19- سد کارده (آب منطقه‌اي خراسان رضوی) درسال 1387
20- سد طرق (آب منطقه‌اي خراسان رضوی) درسال 1387
21- سد ستارخان (آب منطقه‌اي‌آذربایجان شرقی) درسال1388
22- سدنهند (آب منطقه‌اي‌آذربایجان شرقی) درسال1388
23- سد زاینده رود (سازمان آب منطقه اي اصفهان) درسال1389
24- سد ایلام (سازمان آب منطقه اي ایلام) درسال1389

 هیدروگرافی و نقشه برداری موسسات وابسته به وزارت نیرو
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی حوضچه آبگير نيروگاه حرارتي بندر عباس- از سال 1377 الی 1389
-حرارت سنجی‌منطقه دريايي وحوضچه‌های آبگير نيروگاه حرارتي نكادر سال1387-1389
-تعيين موقعيت  ژئودتيك با سيستم DGPS براي شبكه مختصات پروژه آبرساني كهورستان هرمزگان براي آب منطقه اي استان هرمزگان درسال 1379
-تعيين موقعيت  ژئودتيك با سيستم DGPS  براي شبكه مختصات پروژه آبرساني اليگودرز لرستان به قم رود براي آب منطقه ای تهران درسال 1379
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی حوضچه آبگير نيروگاه حرارتي واطراف  بندر عباس براي شركت مپنا در سال 1379-1380 همراه نمونه برداري از بستر دريا و آب و مشاهدات سرعت و جهت جريان  و تجزيه و تحليل و پيش بيني جريانهاي دربايي
- نقشه برداري زمینی  مسير راه آهن تله زنگ (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1381
- جريان سنجي ومشاهدات جزر و مدي در ده ایستگاه رودخانه هاي كارون - بهمنشير و اروند رود
به مدت دو ماه براي (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال هاي 1381و 1382
-نقشه برداری زمینی  و هیدروگرافی حوضچه آبگير آب شيرين كن كنارك چابهار براي آب منطقه ای سيستان و بلوچستان در سال1383
- هیدروگرافی کنترل لایروبی سایت نیروگاه پره سر در سال 1389

نظارت بر طرح "ارائه خدمات مهندسي طرح جمع آوري ، توليد و آماده سازي اطلاعات مکاني و توصيفي شبکه انتقال و فوق توزيع برق منطقه اي گيلان " سال 1389-1388

 ساماندهي رودخانه ها (حریم و بستر) براي وزارت نيرو
1- نقشه برداری زمینی به مقیاس1:2000 وپروفیل برداری به تعداد440 مقطع سال 80 ازاطراف رودخانه زاینده رود به عرض400 متر ازطرفین رودخانه به طول 147 کیلومتر سال 1380 کارفرما شرکت مهندسین مشاوردزآب
2- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه كرخه نور در استان خوزستان
سال 1380 (آب و فاضلاب اهواز)
3- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه كر فارس پایین دست سد  درودزن
در سال1381(کارفرما آب منطقه اي فارس)
4- برداشت پلان پروفیل بالا دست سد دز وتهیه مقاطع عرضی رودخانه سال 81
5- نقشه برداري زمینی و تهیه نقشه 1:2000 زمین و برداشت مقاطع عرضی وطولی به تعداد239 پروفیل وتعیین موقعیت با GPS دقیق رودخانه حله بوشهر به طول 110کیلومتردر سال1382 (آب منطقه اي فارس )
6- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی بالا دست رودخانه دز  به طول 15 کیلومتردر سال
1382( سازمان آب و برق خوزستان)
7- تهیه نقشه های زمینی 1:500 و1:2000 سد خاکی رودخانه بیدزرد کازرون سال 1382
8- نقشه برداری زمینی به مقیاس 1:200 ازمحل بندمیزان و نقشه 1:500  و تهیه 80 مقطع عرضی از رودخانه شطیط طرح مطالعه مرمت وبازسازی آثار تاریخی آب شوشتر سال 82
9-  نقشه برداری زمینی وپروفیل برداری وتعیین مختصات با GPS و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه خشک شیراز  فارس در سال  1382(کارفرما شهرداری شیراز)
10- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کرخه به طول 30 کیلومتر
در سال 1383( سازمان آب و برق خوزستان)
11- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه مارون به طول 25 کیلومتر
در سال 1383( سازمان آب و برق خوزستان)
12- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون( خرمشهر) به طول 10 کیلومتر
در سال1383 ( آب و برق خوزستان)
13- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون (گتوند) به طول 15 کیلومتر
در سال 1383 ( آب و برق خوزستان)
14- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه بهمنشیر به طول 10 کیلومتردر سال 1383
( سازمان آب و برق خوزستان)
16- نقشه برداری زمینی و توپوگرافی ازطرح تعیین حریم وبستر رودخانه های قرانقو وکلقان،سد سهند  1385
17- نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه های کاداستر شبکه آبیاری وزهکشی ازمنطقه ساروق تکاب سال 84
18- نقشه برداری زمینی ومقطع برداری رودخانه های زهره وخیرآباد پائین دست سد کوثر وچم شیر استان خوزستان سال 1384
19- نقشه برداری ومیکروژئودزی سد استقلال میناب استان هرمزگان سال 1384
20- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون به طول 150کیلومتر از اهواز تا سه راهی حفار
در سال 1386-1387 (آب و برق خوزستان)
21- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه اعلا به طول 15کیلومتر
در سال 1386-1387 ( آب و برق خوزستان)
22- نقشه برداري زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون دز(بازه ملاثانی تا گتوند) 900 پروفیل به طول 250 کیلومتردر سال 1388-1387 ( آب و برق خوزستان)
- نقشه برداری ومقطع برداری پائین دست سدماکو استان آذربایچان غربی  سال 86-87
- نقشه برداری ومقطع برداری رودخانه اعلا خوزستان سال 87
- برداشت مقاطع عرضی رودخانه های کارون از ملاثانی تا گتوند ( سازمان آب و برق خوزستان) در سال 1387-1388

 سازمان بنادر و کشتیرانی و موسسات تابعه
-  هیدروگرافی متعدد خور موسي  از سال 1377 الی 1389 برای اداره کل بنادر دریانوردی استان خوزستان(بندر امام)
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر امام خميني واطراف در سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی ونقشه برداري  بندر بوشهر و كانال دسترسي در دفعات متعدد از سال 1382 الی 1389 براي اداره كل بنادر و كشتيراني استان بوشهر
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی شرق استان بوشهر(خلیج نایبند تا کنگان)در سال 1386-1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بنادر دير، كنگان، نخل تقي وجزيره خارك سال 1383 و 1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی ونقشه برداري  بندر شهید باهنر و شهید رجایی و كانال دسترسي و بندر لنگه در دفعات متعدد از سال 1382 الی 1389 براي اداره كل بنادر و كشتيراني استان هرمزگان
- دو قرارداد يكساله نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی و كليه بنادر  استان بوشهر در سال 1382و 1383و1384 -1385-1386 -1387 براي اداره كل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
-تهيه نقشه هاي دريايي از منطقه راس الكوه درياي عمان به مقياس 1:50000  در سال 1381
-نقشه برداری و هیدروگرافی متعدد در بنادر انزلي،نوشهر، امیر آباد،آستار از سال 1377الی 1389
-هيدروگرافي ونقشه برداري سواحل شرق استان هرمزگان و خلیج گرگان در سال 1389
- نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر ماهشهر  در سال1385
-آموزش هیدروگرافی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر بوشهر 1378
-آموزش هیدروگرافی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر شهیدرجایی-1389 1378
-آموزش حقوق دریایی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر گلماخانه1389

شركت سهامي شيلات ايران
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی منطقه دريايي وحوضچه آبگير بندر صيادي جوادالائمه براي شيلات هرمزگان در سال هاي  1377و1379 با مشاهدات يك ماهه جزر ومدي وآناليز وپيش بيني
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی منطقه دريايي منطقه صيادي سورگلم(جاسك) براي شيلات هرمزگان در سال  1382 و 1378 باآناليز وپيش بيني جزر ومد آن
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی منطقه دريايي  بندر  صيادي بابلسر  در سال 1379و محاسبات حجم رسوب
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صيادي رمين (استان سيستان و بلوچستان) در سال 1379و 1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر  صيادي صلخ  ( جزيره قشم  هرمزگان ) سال 1380
-نقشه برداری و هیدروگرافی بندر صيادي كياشهر (استان گيلان) در سال 1380
-نقشه برداری و هیدروگرافی بندر صيادي آستارا (استان گيلان) در سال 1380 با
محاسبات حجم لايروبي و ترسيم پروفيلهاي عرضي وطولي
-نقشه برداری زمینی و  هیدروگرافی  بندر صيادي پزم (سيستان و بلوچستان) در سال 1380 وسال 1382
-نقشه برداری زمینی و بندر صيادي بريس ( سيستان و بلوچستان) در سال 1380و1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی  بندر  صيادي خور آذيني(  هرمزگان ) سال 1380
-نقشه برداری زمینی  و هیدروگرافی  روديك  (استان سيستان و بلوچستان) در سال 1380
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صيادي آستارا (استان گيلان) در سال 1381
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی خور جعفري (استان خوزستان) در سال 1381
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی هنديجان (استان خوزستان) در سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی گالك- درك  (استان سيستان و بلوچستان)  سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صيادي چيرويه(استان  هرمزگان ) سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی مسیر گالك- درك  (استان سيستان و بلوچستان)
درسال های 1383و1384 و1385 -1386-1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی تنگ (استان سيستان و بلوچستان) در سال 1384و 1385
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر  صيادي رستمی(استان بوشهر ) سال 1383-1385-1386-1387
-هيدروگرافي و نقشه برداري بندر صيادي کوهستک(هرمزگان ) سال 1385
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی زرآباد(استان سيستان و بلوچستان)  سال های85 -86-1387 -1388
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندرصیادی بندرامام (استان خوزستان) در سال 1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندرآبادان (استان خوزستان) در سال 1387

 شرکت ملی نفت ایران و موسسات وابسته
- نقشه برداري کنترلي جهت نصب سكو هاي دريايي در جزيره سيري براي شركت مهندسي فرا ساحل پيمانكار شركت نفتي توتال فرانسه در سال 1378
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی سایت  محمودآباد(مجتمع تفریحی و رفاهی) براي شركت ملی نفت ایران سال1380
- نقشه برداري براي شركت نفتي توتال الف با مشاركت شركت  جهان پارس در جزيره  سيري
- نقشه برداري براي شركت نفتي توتال الف با مشاركت شركت جهان پارس در جزيره خارك
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندرکاوه قشم براي شركت  تاسيسات دريايي  و نفت قشم (مهندسين مشاور تهران بركلي) در جزيره قشم در سال 1381
-نقشه برداری زمینی و  هیدروگرافی  دريايي براي شركت  پترو پارس و استات اويل با همكاري  مركز تحقيقات و مطالعات محيط زيست و انرژي در ميدان گازي پارس جنوبي SPD7- SPD8-SPD9
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی براي مركز تحقيقات آب به سفارش شركت SHELL و شركت پترو شيمي پرديس – پروژه GtL در سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی براي مهندسين  مشاوران ساحل براي بندر پتروشيمي پارس در عسلويه
سال هاي 1381و 1382
- همكاري با شركت صنايع دريايي فرا ساحل(صدف) در نصب سكو هاي نفتي2SKC, 2SKB حوزه سلمان براي شركت ملي نفت ايران در سال 1382
- همكاري با شركت صنايع دريايي فرا ساحل(صدف) در نصب سكو هاي نفتي براي شركت ملي نفت ايران
در سال های 1383و 1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر خدماتی پارس  براي شركت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس  در عسلويه سال هاي1383و1384 جهت کنترل لایروبی شرکت لایروبیSDI  بلژیکی
-هیدروگرافی ونقشه برداری بندر صادراتی ماهشهر کارفرما: شرکت ملی نفت جهت کنترل لایروبی 1385
-انجام عملیات ساید اسکن سونار برای شرکت فراسکوعسلویه در سال 1387
- هيدروگرافي براي شركت  نفت (مهندسين مشاور تهران بركلي) در جزيره خارک در سال 1385
- هیدروگرافی و نقشه برداری براي شرکت مایع سازی گاز ایران در سایت تنبک سال 1386
- هیدروگرافی برای شرکت پتروشیمی بندر امام (فرآورش) 1386-1387
- هیدروگرافی برای شرکت پایانه ها و مخازن پثروشیمی بندر امام 1387-1388
- هیدروگرافی و نقشه برداری برای شرکت نفت خزر در بندر رودسر 1387-1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی براي شركت  نفت (مهندسين مشاور هندسه پارس) در جزایر خارک،قشم و هنگام در سال 1388
- هیدروگرافی طرح استراتژیک احداث پایانه های نفت و گاز جاسک سال 1389 برای شرکت پایانه های نفتی ایران

 ديگر سازمان ها و موسسات دولتي وخصوصي
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی براي سازمان كشاورزي استان خوزستان 1378
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی براي مهندسين مشاور تهران بركلي در جزيره قشم سال 1379
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی (مهندسين مشاور تهران بركلي) در جزيره خارک در سال 1385
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی  براي شركت دريابان جنوب دربندر گنك 1383
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی  براي مهندسين مشاور دریا بندر در نوشهر 1384
- نقشه برداری زمینی منطقه ویژه اقتصادی قره تپه سلماس برای شرکت شهرک های صنعتی سال 1384
- هيدروگرافي و نقشه برداری براي شركت  مهندسی و لایروبی نگین سبز خاورمیانه برای مناطق بنادر عباس ،لنگه، بوشهر، امام و خورموسی سال  1385 تا کنون
- هیدروگرافی و جریان سنجی براي شركت  سامانه‌های دریایی دربندر خمیر در سال 1387
-هیدروگرافی بندر بهمن قشم – شرکت بهمبر سال1388-1389
-هیدروگرافی بندر صیادی لاوان – شرکت مکین سال 1388
-هیدروگرافی اسکله نفت لاوان – شرکت پایدار پولاد سال  1388
- هیدروگرافی بندر خدماتی پارس عسلویه  – شرکت راه ساحل در سال 1388
- هیدروگرافی اسکله پودر بوشهر– نیروی دریایی منطقه دوم در سال 1388
- نقشه برداری و هیدروگرافی بخش هایی از مخازن چاه نیمه برای شرکت مهندسین مشاور آبساران سال 1388
-هیدروگرافی  و نقشه برداری سایت صدرا بوشهر- در سال 1389

نمونه های ازکارهای فتوگرامتری و GIS
-  انجام پروژه های تبدیل عکس به نقشه  از روش های فتوگرامتری برای شرکت مهندسین مشاور طرح های عمرانی در مقیاس های متفاوت 1:500 الی 1:10000
-  عملیات تهیه نقشه از عکس های هوایی به مقیاس 1:10000 از دشت مور موری به کارفرمایی آب منطقه ایی ایلام .
-  عملیات تهیه نقشه1:2000 از عکس های هوایی به مقیاس 1:8000 از کمال شهر (کرج) به کارفرمایی شهرداری
-عملیات تهیه نقشه 1:2000 از عکسهای هوایی 1:8000 از شهر ارجمند به کارفرمایی شهرداری آن شهر
- انجام نظارت فنی برکارهای GIS و جمع آوری اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان در سال 1388 -انجام عملیات نقشه برداری و کاداستر و ایجاد سیستم GIS جهت تملک اراضی حریم مخزن سد گتوند علیا  با همکاری شرکت ایستا سنج دقیق برای شرکت آب نیرو در سال 1386

 کاداستر و نقشه برداری اراضی
1- اراضی منطقه شروان چرداول  به مقدار2000 هکتار  برای جهاد کشاورزی ایلام 1382-1381
1- پایاب سد تکاب به مقدار8000 هکتار  برای شرکت سهامی آب آذربایجان غربی 1384-1385
2- اراضی بستر ورودخانه سد سهند به مقدار  4500هکتار  برای شرکت سهامی آب آذربایجان شرقی1385
3-اراضی سد امیر آباد رمشت به مقدار4400 هکتار برای شرکت آب منطقه ایی کردستان 1385-1386
4- اراضی بستر ورودخانه ارس برای شرکت سهامی آب آذربایجان شرقی1385
5- اراضی بسترورودخانه سد زولا( سلماس) به مقدار8300 هکتار- شرکت سهامی آب آذربایجان غربی1387
6-نفشه برداری زمینی و کاداستر مناطق گردشگری  به مقدار  15 شهر و مکان روستایی به مقدار 1300 هکتار برای سازمان میراث فرهنگی 1386-1387
7- اراضی بسترورودخانه سد زولا( سلماس)-شکر یازی به مقدار6000 هکتار برای  شرکت سهامی آب آذربایجان غربی1389

:تخصص ها


درباره ی ما:


شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم با بیش از بیست سال سابقه، با به کارگیری بیش از پنجاه نیروی متخصص و با تجربه بصورت تمام‌وقت و پاره‌وقت، در زمینه‌های نقشه‌برداري زميني در شاخه‌هاي مختلف آن ، نقشه‌برداري دريايي از آب‌هاي دريايي و درياچه‌ها و سدها و رودخانه‌ها ، فتوگرامتری، علوم اقيانوس‌شناسي، مشاهدات و تجزيه و تحليل جزرومد، جريان هاي دريايي، تحلیل رژيم ها و الگوهاي رسوب سنجي، ديناميك اقيانوس و دريايي، راه‌اندازي و آموزش كار با تجهيزات فني آبنگاري و آموزش‌هاي عالي آبنگاري فعالیت دارد.

گواهینامه ها:


70

متخصصین

8

پروژه های جاری

500

پروژهای تکمیل شده

22

سابقه فعالیت(سال)

تیم ما:


سید شاهد مساوات

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


محمود حقپرست

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


علیرضا قنبری

مدیر فنی


غلامرضا رحیمی دره چی

نایب رییس هیات مدیره


بهمن تاج فیروز

رئیس هیات مدیره


عبدالحسین معزی نجف آبادی

مدیر عامل


حسین عرب شیبانی

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


میثم ثابتی

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


سعید زند مقدم

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


رضا عرب شیبانی

سرپرست بخش GIS


وحید حسین پور ملکشاه

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


علیرضا پی رزم

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


وحیده سعیدی

سرپرست کارتوگرافی


سارا شمائی

کارشناس کارتوگرافی و هیدروگرافی


سمیه میرزایی

مسئول امورمالی و اداری


مهیار نظری

مسئول واحد فناوری اطلاعات (IT)


رضا مزرعی

مسئول پشتیبانی


مشتریان ما: