نمونه فعاليت ها

فعالیت پرسنل فعال در شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم را به دو بخش مهم می توان تقسیم کرد.
با توجه به آنچه در بخش صفحه اول آمده است شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم از بدنه آبنگاری سازمان نقشه برداری کشور جدا شده است بنابراین فعالیت افراد شرکت در سازمان نقشه برداری کشور را می توان بعنوان سوابق این شرکت منظور نمود.
الف:در سازمان نقشه برداری
-شركت درهدایت واجرای عملیات نقشه برداری دریایی وزمینی بنادر عباس- شهیدرجائی- لنگه - سواحل شمالی وجنوبی جزیره قشم وبوشهر به مقیاس1:25000 كه منجر به تولید 15 برگ نقشه شده است(1377-1363).
-شركت درهدایت واجرای عملیات نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی سراسری بحرخزر به مقیاس000/100: 1 ازبندر آستارا تاخلیج حسینقلی در مرز جمهوری تركمنستان (فاصله ازساحل60كیلومتر)جمعاً000/10كیلومتر عمق یابی در سال 1374 به تعداد 7 برگ نقشه.
-شركت درعملیات نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی 000/100 :1 خلیج فارس توسط اداره نقشه برداری شركت نفت به سفارش سازمان نقشه برداری كشور سال75-1374.
-هدایت واجرای عملیات مشاهدات جزرومد برای بنادر چاه بهار- جاسك - بندرشهید رجائی-كنگان - بوشهر- امام حسن درخلیج فارس وسایت نكا دربحرخزر درسازمان نقشه برداری ازسال1370تا1377.
- تجزیه وتحلیل اطلاعات جزرومد وتعیین سطح متوسط دریا (MSL) برای پنج بندر خلیج فارس برای تعیین مبنای ارتفاعی شبكه سراسری ترازیابی دقیق درسال1374.
- آماده سازی وانتشار سالانه جداول پیش بینی جزرومدبرای35 بندر ایرانی خلیج فارس ودریای عمان IRANIAN TIDE TABLES (1996الی1999).
- همكاری درهدایت واجرای عملیات نقشه برداری 25000: 1بندر بوشهربه سفارش سازمان بنادر وكشتیرانی در سال 1377.
- اجرا وآموزش چندین پروژه آموزشی برای دانشجویان رشته مهندسی نقشه برداری دانشگاههای تهران- خواجه نصیرالدین طوسی،آزاد،اصفهان ، تبریزازسال1369تا1377.

ب: در شركت مهندسین مشاور دریا ترسیم
سازمان نقشه برداری كشور (به عنوان كارفرما)
-انجام مشاهدات جریان سنجی های اولری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه در چهار ایستگاه دریایی بنادر كنگان و گناوه در سال 1377و 1378
-گویا سازی وطبقه بندی عكس های هوائی بلوك نیمه شمالی سیریك به تعداد320عكس به مقیاس000/40: 1برای تهیه نقشه های پوشش25000: 1به سفارش سازمان نقشه برداری كشوردراردیبهشت سال1378.
-4000كیلومتر عملیات نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی وتهیه نقشه های نهایی مربوطه ازمناطق كنگان وگناوه به سفارش مدیریت آبنگاری سازمان نقشه برداری كشور(سال1378-1377).
-تعمیر و نصب دستگاه جزر و مد سنج اتوماتیك برای سازمان نقشه برداری كشور دربنادر بوشهر وامام حسن در سال 1378
-نصب اشل و قرائت جزر و مد در 7 ایستگاه جزر و مدی در استانهای هرمزگان و بوشهر به مدت یك ماه و تجزیه و تحلیل هارمونیكی اطلاعات جزرومد برای سازمان نقشه برداری كشور سال 1378
آماده سازی وانتشار سالانه جداول پیش بینی جزرومدبرای35 بندر ایرانی خلیج فارس ودریای عمان IRANIAN TIDE TABLES (سال2000) برای سازمان نقشه برداری كشور.

وزارت نیرو
هیدروگرافی، نقشه برداری و محاسبات احجام و تحلیل رسوب مخازن سدها
1- مخازن چاه نیمه (آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان) در سال 1378
2- سد ساوه (سازمان آب منطقه ای تهران) در سال 1379
3- سد گلپایگان (سازمان آب منطقه ای تهران) در سال 1379
4- سدگتوند شوشتر (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1380
5- سددز (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1381
6- تعیین موقعیت ژئودتیك نقاط كنترل ساحلی دریاچه سد دز، سد تنظیمی دز وسد انحرافی كرخه با سیستم DGPS برای (سازمان آب وبرق خوزستان) سال 1382
7- سد درودزن (آب منطقه ای فارس) سال 1382
8- سد علویان مراغه (آب منطقه ای‌آذر بایجان شرقی) در سال1383
9- دریاچه زریوار مریوان (شرکت آب منطقه ای کردستان) در سال 1383
10- سد کرخه (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1383
11-سد مهاباد (سازمان آب منطقه یی آذر بایجان غربی) در سال1383
12- سد مارون (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 4-1383
13- سداستقلال میناب (سازمان آب منطقه‌ای هرمزگان) درسال 1384
14- سد شهید عباس پور (سازمان آب وبرق خوزستان) درسال 4-1383
15- سد مسجد سلیمان (سازمان آب وبرق خوزستان) درسال 5-1384
16- سد سفید رود (سازمان آب منطقه‌ای گیلان- موسسه تحقیقات آب) درسال1385
17- سدکرج (سازمان آب منطقه ای تهران) درسال1386
18- سد ماکو (آب منطقه‌ای‌آذربایجان غربی) درسال7- 1386
19- سد کارده (آب منطقه‌ای خراسان رضوی) درسال 1387
20- سد طرق (آب منطقه‌ای خراسان رضوی) درسال 1387
21- سد ستارخان (آب منطقه‌ای‌آذربایجان شرقی) درسال1388
22- سدنهند (آب منطقه‌ای‌آذربایجان شرقی) درسال1388
23- سد زاینده رود (سازمان آب منطقه ای اصفهان) درسال1389
24- سد ایلام (سازمان آب منطقه ای ایلام) درسال1389

هیدروگرافی و نقشه برداری موسسات وابسته به وزارت نیرو
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی حوضچه آبگیر نیروگاه حرارتی بندر عباس- از سال 1377 الی 1389
-حرارت سنجی‌منطقه دریایی وحوضچه‌های آبگیر نیروگاه حرارتی نكادر سال1387-1389
-تعیین موقعیت ژئودتیك با سیستم DGPS برای شبكه مختصات پروژه آبرسانی كهورستان هرمزگان برای آب منطقه ای استان هرمزگان درسال 1379
-تعیین موقعیت ژئودتیك با سیستم DGPS برای شبكه مختصات پروژه آبرسانی الیگودرز لرستان به قم رود برای آب منطقه ای تهران درسال 1379
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی حوضچه آبگیر نیروگاه حرارتی واطراف بندر عباس برای شركت مپنا در سال 1379-1380 همراه نمونه برداری از بستر دریا و آب و مشاهدات سرعت و جهت جریان و تجزیه و تحلیل و پیش بینی جریانهای دربایی
- نقشه برداری زمینی مسیر راه آهن تله زنگ (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال 1381
- جریان سنجی ومشاهدات جزر و مدی در ده ایستگاه رودخانه های كارون - بهمنشیر و اروند رود
به مدت دو ماه برای (سازمان آب وبرق خوزستان) در سال های 1381و 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی حوضچه آبگیر آب شیرین كن كنارك چابهار برای آب منطقه ای سیستان و بلوچستان در سال1383
- هیدروگرافی کنترل لایروبی سایت نیروگاه پره سر در سال 1389

نظارت بر طرح "ارائه خدمات مهندسی طرح جمع آوری ، تولید و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای گیلان " سال 1389-1388

ساماندهی رودخانه ها (حریم و بستر) برای وزارت نیرو
1- نقشه برداری زمینی به مقیاس1:2000 وپروفیل برداری به تعداد440 مقطع سال 80 ازاطراف رودخانه زاینده رود به عرض400 متر ازطرفین رودخانه به طول 147 کیلومتر سال 1380 کارفرما شرکت مهندسین مشاوردزآب
2- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه كرخه نور در استان خوزستان
سال 1380 (آب و فاضلاب اهواز)
3- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه كر فارس پایین دست سد درودزن
در سال1381(کارفرما آب منطقه ای فارس)
4- برداشت پلان پروفیل بالا دست سد دز وتهیه مقاطع عرضی رودخانه سال 81
5- نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه 1:2000 زمین و برداشت مقاطع عرضی وطولی به تعداد239 پروفیل وتعیین موقعیت با GPS دقیق رودخانه حله بوشهر به طول 110کیلومتردر سال1382 (آب منطقه ای فارس )
6- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی بالا دست رودخانه دز به طول 15 کیلومتردر سال
1382( سازمان آب و برق خوزستان)
7- تهیه نقشه های زمینی 1:500 و1:2000 سد خاکی رودخانه بیدزرد کازرون سال 1382
8- نقشه برداری زمینی به مقیاس 1:200 ازمحل بندمیزان و نقشه 1:500 و تهیه 80 مقطع عرضی از رودخانه شطیط طرح مطالعه مرمت وبازسازی آثار تاریخی آب شوشتر سال 82
9- نقشه برداری زمینی وپروفیل برداری وتعیین مختصات با GPS و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه خشک شیراز فارس در سال 1382(کارفرما شهرداری شیراز)
10- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کرخه به طول 30 کیلومتر
در سال 1383( سازمان آب و برق خوزستان)
11- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه مارون به طول 25 کیلومتر
در سال 1383( سازمان آب و برق خوزستان)
12- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون( خرمشهر) به طول 10 کیلومتر
در سال1383 ( آب و برق خوزستان)
13- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون (گتوند) به طول 15 کیلومتر
در سال 1383 ( آب و برق خوزستان)
14- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه بهمنشیر به طول 10 کیلومتردر سال 1383
( سازمان آب و برق خوزستان)
16- نقشه برداری زمینی و توپوگرافی ازطرح تعیین حریم وبستر رودخانه های قرانقو وکلقان،سد سهند 1385
17- نقشه برداری زمینی و تهیه نقشه های کاداستر شبکه آبیاری وزهکشی ازمنطقه ساروق تکاب سال 84
18- نقشه برداری زمینی ومقطع برداری رودخانه های زهره وخیرآباد پائین دست سد کوثر وچم شیر استان خوزستان سال 1384
19- نقشه برداری ومیکروژئودزی سد استقلال میناب استان هرمزگان سال 1384
20- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون به طول 150کیلومتر از اهواز تا سه راهی حفار
در سال 1386-1387 (آب و برق خوزستان)
21- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه اعلا به طول 15کیلومتر
در سال 1386-1387 ( آب و برق خوزستان)
22- نقشه برداری زمینی و برداشت مقاطع عرضی وطولی رودخانه کارون دز(بازه ملاثانی تا گتوند) 900 پروفیل به طول 250 کیلومتردر سال 1388-1387 ( آب و برق خوزستان)
- نقشه برداری ومقطع برداری پائین دست سدماکو استان آذربایچان غربی سال 86-87
- نقشه برداری ومقطع برداری رودخانه اعلا خوزستان سال 87
- برداشت مقاطع عرضی رودخانه های کارون از ملاثانی تا گتوند ( سازمان آب و برق خوزستان) در سال 1387-1388

سازمان بنادر و کشتیرانی و موسسات تابعه
- هیدروگرافی متعدد خور موسی از سال 1377 الی 1389 برای اداره کل بنادر دریانوردی استان خوزستان(بندر امام)
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر امام خمینی واطراف در سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی ونقشه برداری بندر بوشهر و كانال دسترسی در دفعات متعدد از سال 1382 الی 1389 برای اداره كل بنادر و كشتیرانی استان بوشهر
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی شرق استان بوشهر(خلیج نایبند تا کنگان)در سال 1386-1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بنادر دیر، كنگان، نخل تقی وجزیره خارك سال 1383 و 1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی ونقشه برداری بندر شهید باهنر و شهید رجایی و كانال دسترسی و بندر لنگه در دفعات متعدد از سال 1382 الی 1389 برای اداره كل بنادر و كشتیرانی استان هرمزگان
- دو قرارداد یكساله نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی و كلیه بنادر استان بوشهر در سال 1382و 1383و1384 -1385-1386 -1387 برای اداره كل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
-تهیه نقشه های دریایی از منطقه راس الكوه دریای عمان به مقیاس 1:50000 در سال 1381
-نقشه برداری و هیدروگرافی متعدد در بنادر انزلی،نوشهر، امیر آباد،آستار از سال 1377الی 1389
-هیدروگرافی ونقشه برداری سواحل شرق استان هرمزگان و خلیج گرگان در سال 1389
- نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر ماهشهر در سال1385
-آموزش هیدروگرافی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر بوشهر 1378
-آموزش هیدروگرافی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر شهیدرجایی-1389 1378
-آموزش حقوق دریایی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی در بندر گلماخانه1389

شركت سهامی شیلات ایران
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی منطقه دریایی وحوضچه آبگیر بندر صیادی جوادالائمه برای شیلات هرمزگان در سال های 1377و1379 با مشاهدات یك ماهه جزر ومدی وآنالیز وپیش بینی
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی منطقه دریایی منطقه صیادی سورگلم(جاسك) برای شیلات هرمزگان در سال 1382 و 1378 باآنالیز وپیش بینی جزر ومد آن
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی منطقه دریایی بندر صیادی بابلسر در سال 1379و محاسبات حجم رسوب
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی رمین (استان سیستان و بلوچستان) در سال 1379و 1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی صلخ ( جزیره قشم هرمزگان ) سال 1380
-نقشه برداری و هیدروگرافی بندر صیادی كیاشهر (استان گیلان) در سال 1380
-نقشه برداری و هیدروگرافی بندر صیادی آستارا (استان گیلان) در سال 1380 با
محاسبات حجم لایروبی و ترسیم پروفیلهای عرضی وطولی
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی پزم (سیستان و بلوچستان) در سال 1380 وسال 1382
-نقشه برداری زمینی و بندر صیادی بریس ( سیستان و بلوچستان) در سال 1380و1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی خور آذینی( هرمزگان ) سال 1380
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی رودیك (استان سیستان و بلوچستان) در سال 1380
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی آستارا (استان گیلان) در سال 1381
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی خور جعفری (استان خوزستان) در سال 1381
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی هندیجان (استان خوزستان) در سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی گالك- درك (استان سیستان و بلوچستان) سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی چیرویه(استان هرمزگان ) سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی مسیر گالك- درك (استان سیستان و بلوچستان)
درسال های 1383و1384 و1385 -1386-1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی تنگ (استان سیستان و بلوچستان) در سال 1384و 1385
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر صیادی رستمی(استان بوشهر ) سال 1383-1385-1386-1387
-هیدروگرافی و نقشه برداری بندر صیادی کوهستک(هرمزگان ) سال 1385
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی زرآباد(استان سیستان و بلوچستان) سال های85 -86-1387 -1388
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندرصیادی بندرامام (استان خوزستان) در سال 1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندرآبادان (استان خوزستان) در سال 1387

شرکت ملی نفت ایران و موسسات وابسته
- نقشه برداری کنترلی جهت نصب سكو های دریایی در جزیره سیری برای شركت مهندسی فرا ساحل پیمانكار شركت نفتی توتال فرانسه در سال 1378
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی سایت محمودآباد(مجتمع تفریحی و رفاهی) برای شركت ملی نفت ایران سال1380
- نقشه برداری برای شركت نفتی توتال الف با مشاركت شركت جهان پارس در جزیره سیری
- نقشه برداری برای شركت نفتی توتال الف با مشاركت شركت جهان پارس در جزیره خارك
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندرکاوه قشم برای شركت تاسیسات دریایی و نفت قشم (مهندسین مشاور تهران بركلی) در جزیره قشم در سال 1381
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی دریایی برای شركت پترو پارس و استات اویل با همكاری مركز تحقیقات و مطالعات محیط زیست و انرژی در میدان گازی پارس جنوبی SPD7- SPD8-SPD9
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای مركز تحقیقات آب به سفارش شركت SHELL و شركت پترو شیمی پردیس – پروژه GtL در سال 1382
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای مهندسین مشاوران ساحل برای بندر پتروشیمی پارس در عسلویه
سال های 1381و 1382
- همكاری با شركت صنایع دریایی فرا ساحل(صدف) در نصب سكو های نفتی2SKC, 2SKB حوزه سلمان برای شركت ملی نفت ایران در سال 1382
- همكاری با شركت صنایع دریایی فرا ساحل(صدف) در نصب سكو های نفتی برای شركت ملی نفت ایران
در سال های 1383و 1384
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی بندر خدماتی پارس برای شركت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه سال های1383و1384 جهت کنترل لایروبی شرکت لایروبیSDI بلژیکی
-هیدروگرافی ونقشه برداری بندر صادراتی ماهشهر کارفرما: شرکت ملی نفت جهت کنترل لایروبی 1385
-انجام عملیات ساید اسکن سونار برای شرکت فراسکوعسلویه در سال 1387
- هیدروگرافی برای شركت نفت (مهندسین مشاور تهران بركلی) در جزیره خارک در سال 1385
- هیدروگرافی و نقشه برداری برای شرکت مایع سازی گاز ایران در سایت تنبک سال 1386
- هیدروگرافی برای شرکت پتروشیمی بندر امام (فرآورش) 1386-1387
- هیدروگرافی برای شرکت پایانه ها و مخازن پثروشیمی بندر امام 1387-1388
- هیدروگرافی و نقشه برداری برای شرکت نفت خزر در بندر رودسر 1387-1387
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای شركت نفت (مهندسین مشاور هندسه پارس) در جزایر خارک،قشم و هنگام در سال 1388
- هیدروگرافی طرح استراتژیک احداث پایانه های نفت و گاز جاسک سال 1389 برای شرکت پایانه های نفتی ایران

دیگر سازمان ها و موسسات دولتی وخصوصی
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای سازمان كشاورزی استان خوزستان 1378
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای مهندسین مشاور تهران بركلی در جزیره قشم سال 1379
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی (مهندسین مشاور تهران بركلی) در جزیره خارک در سال 1385
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای شركت دریابان جنوب دربندر گنك 1383
-نقشه برداری زمینی و هیدروگرافی برای مهندسین مشاور دریا بندر در نوشهر 1384
- نقشه برداری زمینی منطقه ویژه اقتصادی قره تپه سلماس برای شرکت شهرک های صنعتی سال 1384
- هیدروگرافی و نقشه برداری برای شركت مهندسی و لایروبی نگین سبز خاورمیانه برای مناطق بنادر عباس ،لنگه، بوشهر، امام و خورموسی سال 1385 تا کنون
- هیدروگرافی و جریان سنجی برای شركت سامانه‌های دریایی دربندر خمیر در سال 1387
-هیدروگرافی بندر بهمن قشم – شرکت بهمبر سال1388-1389
-هیدروگرافی بندر صیادی لاوان – شرکت مکین سال 1388
-هیدروگرافی اسکله نفت لاوان – شرکت پایدار پولاد سال 1388
- هیدروگرافی بندر خدماتی پارس عسلویه – شرکت راه ساحل در سال 1388
- هیدروگرافی اسکله پودر بوشهر– نیروی دریایی منطقه دوم در سال 1388
- نقشه برداری و هیدروگرافی بخش هایی از مخازن چاه نیمه برای شرکت مهندسین مشاور آبساران سال 1388
-هیدروگرافی و نقشه برداری سایت صدرا بوشهر- در سال 1389

نمونه های ازکارهای فتوگرامتری و GIS
- انجام پروژه های تبدیل عکس به نقشه از روش های فتوگرامتری برای شرکت مهندسین مشاور طرح های عمرانی در مقیاس های متفاوت 1:500 الی 1:10000
- عملیات تهیه نقشه از عکس های هوایی به مقیاس 1:10000 از دشت مور موری به کارفرمایی آب منطقه ایی ایلام .
- عملیات تهیه نقشه1:2000 از عکس های هوایی به مقیاس 1:8000 از کمال شهر (کرج) به کارفرمایی شهرداری
-عملیات تهیه نقشه 1:2000 از عکسهای هوایی 1:8000 از شهر ارجمند به کارفرمایی شهرداری آن شهر
- انجام نظارت فنی برکارهای GIS و جمع آوری اطلاعات مکانی شرکت برق منطقه‌ای گیلان در سال 1388 -انجام عملیات نقشه برداری و کاداستر و ایجاد سیستم GIS جهت تملک اراضی حریم مخزن سد گتوند علیا با همکاری شرکت ایستا سنج دقیق برای شرکت آب نیرو در سال 1386

کاداستر و نقشه برداری اراضی
1- اراضی منطقه شروان چرداول به مقدار2000 هکتار برای جهاد کشاورزی ایلام 1382-1381
1- پایاب سد تکاب به مقدار8000 هکتار برای شرکت سهامی آب آذربایجان غربی 1384-1385
2- اراضی بستر ورودخانه سد سهند به مقدار 4500هکتار برای شرکت سهامی آب آذربایجان شرقی1385
3-اراضی سد امیر آباد رمشت به مقدار4400 هکتار برای شرکت آب منطقه ایی کردستان 1385-1386
4- اراضی بستر ورودخانه ارس برای شرکت سهامی آب آذربایجان شرقی1385
5- اراضی بسترورودخانه سد زولا( سلماس) به مقدار8300 هکتار- شرکت سهامی آب آذربایجان غربی1387
6-نفشه برداری زمینی و کاداستر مناطق گردشگری به مقدار 15 شهر و مکان روستایی به مقدار 1300 هکتار برای سازمان میراث فرهنگی 1386-1387
7- اراضی بسترورودخانه سد زولا( سلماس)-شکر یازی به مقدار6000 هکتار برای شرکت سهامی آب آذربایجان غربی1389

تخصص ها


شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم با بیش از بیست سال سابقه، با به کارگیری بیش از پنجاه نیروی متخصص و با تجربه بصورت تمام‌وقت و پاره‌وقت، در زمینه‌های نقشه‌برداری زمينی در شاخه‌های مختلف آن ، نقشه‌برداری دريايی از آب‌های دريايی و درياچه‌ها و سدها و رودخانه‌ها ، فتوگرامتری، علوم اقيانوس‌شناسی، مشاهدات و تجزيه و تحليل جزرومد، جريان های دريايی، تحلیل رژيم ها و الگوهای رسوب سنجی، ديناميك اقيانوس و دريايی، راه‌اندازی و آموزش كار با تجهيزات فنی آبنگاری و آموزش‌های عالی آبنگاری فعالیت دارد.

گواهینامه ها


70

متخصصین

8

پروژه های جاری

500

پروژهای تکمیل شده

22

سابقه فعالیت(سال)

+100000

(Km)هيدروگرافی

تیم ما


عبدالحسین معزی نجف آبادی

مدیر عامل


بهمن تاج فیروز

رئیس هیات مدیره


غلامرضا رحیمی دره چی

نایب رییس هیات مدیره


علیرضا قنبری

مدیر فنی


سید شاهد مساوات

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


محمود حقپرست

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


وحید حسین پور ملکشاه

کارشناس ارشد هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


رضا عرب شیبانی

سرپرست بخش GIS


سعید زند مقدم

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


میثم ثابتی

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


حسین عرب شیبانی

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


آناهیتا علی آشتیانی

کارشناس کارتوگرافی


وحیده سعیدی

کارشناس کارتوگرافی


علی رضا پی رزم

کارشناس هیدروگرافی و نقشه برداری زمینی


مهیار نظری

مسدول انفورماتیک و IT


سمیه میرزایی

مسئول امور مالی و اداری


ناهید غفاری

مسئول حسابداری


رضا مزرعی

مسئول پشتیبانی


کارفرمایان


sazman-ab-1sazman-ab-02
1-11-2
2-12-2
DB-1DB-21
SPSP-2
TBTB2
downloaddownload
Boskalis-1Boskalis-2

نمونه فعالیت ها


نظر برخی از کارفرمایان


 • مصطفی نکوییان فر

  .شرکت مهندسین مشاور دریاترسیم از نظر نظم و انضباط در اجرای کارها در پروژه های مختلف در سالهای متمادی امتیاز عالی میگیرد

  مصطفی نکوییان فر
  رییس مطالعات رسوب مخازن
 • محمدرضا الهیار

  شرکت دریا ترسیم از نظر کیفیت انجام کار، کفایت کادر فنی و میزان همکاری با کارفرما و همچنین مدیریت پروژه 100 درصد قابل اعتماد و سابقه است.

   
  محمدرضا الهیار
  مدیرکل سواحل و بنادر

مقاله ها


راه ارتباطی با ما

 

Developed by iranianmoodle.ir